Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Espresso Werkplaats

E-mail: info@espressowerkplaats.nl

Definities

 1. Espresso Werkplaats: Amsterdam Coffee vof, gevestigd te Ferrarisstraat 5 onder KvK nr. 74666959.
 2. Klant: degene met wie Espresso Werkplaats een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Espresso Werkplaats en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Espresso Werkplaats.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Espresso Werkplaats zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Espresso Werkplaats zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Espresso Werkplaats slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Espresso Werkplaats hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Espresso Werkplaats hanteert voor zijn producten en diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Espresso Werkplaats te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Espresso Werkplaats niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Espresso Werkplaats vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Espresso Werkplaats, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Espresso Werkplaats een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. Espresso Werkplaats is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Espresso Werkplaats de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. Espresso Werkplaats heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Espresso Werkplaats prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Espresso Werkplaats op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Espresso Werkplaats mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
  verzuim en in gebreke is, zonder dat Espresso Werkplaats de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Espresso Werkplaats behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Espresso Werkplaats gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Espresso Werkplaats.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Espresso Werkplaats zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Espresso Werkplaats op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Espresso Werkplaats, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Espresso Werkplaats te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Espresso Werkplaats gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Espresso Werkplaats roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Espresso Werkplaats, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

  1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
   • het product niet is gebruikt
   • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
   • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
   • het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van
    vrijetijdsbesteding betreft
   • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
   • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
   • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
   • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
  3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@espressowerkplaats.nl, indien gewenst met behulp van het contactformulier dat via de website van Espresso Werkplaats, https://espressowerkplaats.nl, kan worden ingevuld.
  4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Espresso Werkplaats, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
  5. Verzending/Retourneren aan:
   Espresso Werkplaats
   Ferrarisstraat 5
   1097KK Amsterdam
  6. Vergoeding van bezorgkosten en termijn
   1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Espresso Werkplaats heeft geretourneerd, dan zal Espresso Werkplaats eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
   2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Espresso Werkplaats voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.
  7. Vergoeding retourkosten
   Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. De consument is ook verantwoordelijke voor deugdelijk en veilige verpakking en verzending van te retourneren product.

  Opschortingsrecht

  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

  Retentierecht

  1. Espresso Werkplaats kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Espresso Werkplaats heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
  2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Espresso Werkplaats.
  3. Espresso Werkplaats is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

  Verrekening

  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Espresso Werkplaats te verrekenen met een vordering op Espresso Werkplaats.

  Eigendomsvoorbehoud

  1. Espresso Werkplaats blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Espresso Werkplaats op grond van wat voor met Espresso Werkplaats gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
  2. Tot die tijd kan Espresso Werkplaats zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
  3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
  4. Indien Espresso Werkplaats een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Espresso Werkplaats het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

  Levering

  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. Levering vindt plaats bij Espresso Werkplaats, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
  3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
  4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Espresso Werkplaats het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
  5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Espresso Werkplaats kan tegenwerpen.

  Levertijd

  1. De door Espresso Werkplaats opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Espresso Werkplaats door Espresso Werkplaats schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
  3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Espresso Werkplaats niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

  Feitelijke levering

  De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

  Transportkosten

  Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

  Verpakking en verzending

  1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Espresso Werkplaats niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
  2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Espresso Werkplaats, bij gebreke waarvan Espresso Werkplaats niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

  Verzekering

  1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
   • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
   • zaken van Espresso Werkplaats die bij de klant aanwezig zijn
   • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
  2. De klant geeft op eerste verzoek van Espresso Werkplaats de polis van deze verzekeringen ter inzage.

  Bewaring

  1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant
  2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

  Montage/Installatie

  Hoewel Espresso Werkplaats zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

  Garantie

  1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Espresso Werkplaats enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
  2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
  3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
   oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
  4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

  Uitvoering van de overeenkomst

  1. Espresso Werkplaats voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
  2. Espresso Werkplaats heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
  3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
  4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Espresso Werkplaats tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst
  5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Espresso Werkplaats tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

  Informatieverstrekking door de klant

  1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Espresso Werkplaats
  2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
  3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Espresso Werkplaats de betreffende bescheiden.
  4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Espresso Werkplaats redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

  Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

  1. De overeenkomst tussen Espresso Werkplaats en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen
  2. ndien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met
   inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
  3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant Espresso Werkplaats schriftelijk in gebreke stellen.

  Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

  1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden
  2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

  Vrijwaring
  De klant vrijwaart Espresso Werkplaats tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Espresso Werkplaats geleverde producten en/of diensten.

  Klachten

  1. De klant dient een door Espresso Werkplaats geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen
  2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Espresso Werkplaats daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
  3. Consumenten dienen Espresso Werkplaats uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
  4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Espresso Werkplaats in staat is hierop adequaat te reageren.
  5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
  6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Espresso Werkplaats gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

  Ingebrekestelling

  1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Espresso Werkplaats.
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Espresso Werkplaats ook daadwerkelijk (tijdig)
   bereikt.

  Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
  Als Espresso Werkplaats een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Espresso Werkplaats verschuldigd zijn.

  Aansprakelijkheid Espresso Werkplaats

  1. Espresso Werkplaats is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. Indien Espresso Werkplaats aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
  3. Espresso Werkplaats is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
  4. Indien Espresso Werkplaats aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
   verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot sc

  Vervaltermijn
  Elk recht van de klant op schadevergoeding van Espresso Werkplaats vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in
  artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

  Recht op ontbinding

  1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Espresso Werkplaats toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
  2. Is de nakoming van de verplichtingen door Espresso Werkplaats niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Espresso Werkplaats in verzuim is.
  3. Espresso Werkplaats heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Espresso Werkplaats kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

  Overmacht

  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Espresso Werkplaats in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Espresso Werkplaats kan worden
   toegerekend in een van de wil van Espresso Werkplaats onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
   verplichtingen in redelijk-heid niet van Espresso Werkplaats kan worden verlangd.
  2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
   andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
  3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Espresso Werkplaats 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Espresso Werkplaats er weer aan kan voldoen.
  4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
  5. Espresso Werkplaats is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

  Wijziging van de overeenkomst

  1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
  2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

  Wijziging algemene voorwaarden

  1. Espresso Werkplaats is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Espresso Werkplaats zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
  4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

  Overgang van rechten

  1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Espresso Werkplaats.
  2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
  2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Espresso Werkplaats bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Espresso Werkplaats is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  0
   0
   Your Cart
   Your cart is emptyReturn to Shop